O mně

Podobenka

Jak už nejspíš tušíte z titulku, jmenuji se Lukáš Ručka. Rád si sednu u dobré knihy (především scifi a fantasy) nebo hudby (symfonická či metal).

Od roku 2009 jsem studentem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Zde jsem v roce 2012 úspěšně obhájil bakalářskou práci a v tuto chvíli studuji navazující magisterské studium, sice obor počítačové systémy.

Počínaje stejným rokem jsem také studentem laboratoře pokročilých síťových technologií, kde zastávám pozici administrátora a vývojáře. Zde jsem také hlavním programátorem frameworku MUSE, který se snaží jednotným způsobem reprezentovat vnější prostředí interakce uživatele s počítačem a jeho ovládání od velkoplošných zobrazovacích systémů až po dotykové stoly.

V roce 2011 jsem se začlenil mezi cvičící předmětu programování v jazyce C++ a následně jeho prerekvizity, úvodu do jazyka C. V posledních dvou letech také patřím mezi stálé opravující předmětu úvod do IT. Mám za tedy za sebou již takřka 6 odučených semestrů a doufám že pokud se dostanu na doktorát, budu moci prohlásit povinnou asistenci při výuce za splněnou :-).

Právě díky hlasům studentů FI MU jsem se stal senátorem Studentské komory Akademického senátu MU (zkráceně SK AS) pro volební období 2012-2014. Tuto čestnou funkci plním dle svého nejlepšího vědomí a svědomí - a snad i dle vůle svých voličů.

Doplňovací volby do Akademického senátu FI MU 2014

Program v bodech

Dosavadní výsledky

Většina níže uvedeného je práce celého kolektivu Studentské komory či komise, individuální přínos mohu jen těžko hodnotit. Vím ale kde jsem byl, o čem jsem mluvil a do čeho jsem se snažil protlačit své myšlenky a nápady. Výjimkou jsou QR kódy v menzách a návštěvy mezi SK AS, které přinejmenším začaly v mé režii.

Univerzitní senát

V posledních 2 letech jsem měl příležitost být v centru dění takových událostí jako řešení novely vysokoškolského zákona, puče na ústavu výpočetní techniky, akvizice kina Scala univerzitou, debaty o restrukturalizaci předmětové ankety (s trochou štěstí ji už opravdu potkáme na podzim 2014; práci na ní začala již předchozí studentská komora AS MU), diskuzí o poplatcích za studium na MU ale i dalších. V rámci výměny zkušeností jsem letos domluvil návštěvu SK AS jiné vysoké školy na AS MU. Brzy se pojedeme podívat my k nim.

Komise pro stravovací politiku MU

Už od roku 2011 zasedá Komise pro stravovací politiku Masarykovy univerzity. Za tuto dobu se změnilo mnoho věcí, v menzách si můžete dát zlevněné jídlo známé jako studentský speciál (bohužel, kvalita, suroviny a konzistence je stále nedořešenou otázkou); ohodnotit menzu v ISu (či poslat podnět k aktuálnímu řešení); dopřát si jako přílohu v páře vařenou zeleninu či přílohový talíř. Již brzy půjde hodnotit menzy rychlým načtením QR kódu přímo v menze a do budoucna je v plánu i mobilní aplikace pro objednávání či one-click hodnocení pokrmů. I díky činnosti této komise jsou v počtu vydaných porcí menzy MU 1. v republikovém žebříčku a inspirací pro jiné vysoké školy a jejich studenty (například VŠB či VŠPJ).

Co mohu nabídnout

Program zblízka

Menza

V létě letošního roku dojde k dokončení stavby budov A1 a A2. Následně pak k sestěhování personálu dislokovaného v areálu Šumavská 15 zpět na fakultu. V budově C budou některé prostory uvolněny fakultou ve prospěch ústavu výpočetní techniky. Teprve až budou tyto rozsáhlé manévry ukončené, bude možné říci kam by se na fakultě dal nový bufet umístit (původní plány přestavby fakulty počítaly se zastřešeným nádvořím, kde by byl bufet provozován). Budu se tedy angažovat ve snahách menzu na fakultu vrátit.

Kvalitnější studenti

V průzkumu mezi uchazeči o studium a nově zapsanými studenty, který si fakulta nedávno nechala vypracovat, je FI MU zařazena až jako 2. a další možnost u nemalé části studentů. Ačkoliv má fakulta v tuto chvíli program pro verbování kvalitních středoškoláků, nemyslím si že funguje dostatečně. Jako cvičící programovacích předmětů potkávám často studenty, kterým chybí mnoho základních, středoškolských, znalostí z oblasti IT a jsou tyto doučováni až na univerzitě. Pokud chceme jako fakulta patřit mezi špičku, nemůžeme trávit čas doučováním základů programování více než 400 studentů každý podzimní a následující semestr (orientace dle počtu studentů se zapsaným úvodem do programování; pro orientaci počet nově zapsaných studentů do BC programů byl v roce 2012 749, výroční zpráva pro rok 2013 zatím nebyla zveřejněna). Je žádoucí posílit více verbování kvalitních studentů ze středních průmyslových škol, kteří už mají za sebou roky programovací praxe. S trochou štěstí bude potřeba je doučit „jen” matematiku. Všeobecná gymnázia, nám nesmí stačit. I bez ohledu na výsledek voleb se budu angažovat za větší zapojení těchto škol.

Studentské oborové rady

Na pedagogické fakultě MU již nějakou dobu fungují studentské oborové rady. I v kontextu změny kurikula bakalářských přednášek, která se začala realizovat v minulých letech, by stálo zvážit zavedení podobných rad na fakultě. Díky iniciativě vedení se svého času již jedna konzultace podoby výuky na FI se studenty uskutečnila v první polovině roku 2012 a byla zohledněna v následných změnách předmětů. V budoucích letech bychom se tak mohli zbavit neustálého opakování stejných základů u některých přednášek ve prospěch zajímavějšího učiva. Budu pro každou špatnost, která k zavedení těchto rad jako poradního orgánu -- ve více či méně smysluplné podobě -- povede.

Stipendia a poplatky

Budu podporovat zvýšení doktorských stipendií a stipendií podporujících kvalitní tvůrčí výsledky studentů. V posledních měsících sice došlo ke zvýšení prospěchových stipendií. U stipendií, oceňujících studenty pracující daleko nad rámec svých studijních povinností, lze naopak pozorovat jistý pokles. Pokud nemáme seškrtat stávající stipendia, ani zvyšovat poplatky, je potřeba najít pro stipendijní fond i jiné zdroje. Jsou opravdu dobré známky cennější než dobré výsledky?

Budu se tedy snažit o to aby byla podpořena -- a celouniverzitním senátem vyslechnuta -- jakákoliv opatření, která povedou k opuštění striktního výkladu výběru poplatků za jakékoliv přesažené studium. Současná praxe umožňuje brát v úvahu celkovou dobu studia bez zohlednění úspěšně ukončených studií. Jinými slovy, pokud příliš protáhnete na bakalářském, zkrátíte si bezplatnou dobu studia na navazujícím magisterském. Ano, v extrémním případě tedy opravdu zaplatíte jedno překročení studia dvakrát. A to není dobře. I kdyby opuštění této praxe mělo znamenat zvýšení poplatků jako takových.

Proč doplňovací volby?

Koncem roku 2011 proběhly řádné volby jak do AS FI MU, tak do AS MU (malý, fakultní, senát a velký, celouniverzitní). Do fakultního senátu jsou voleni 3 studenti, do celouniverzitního 2. Ve volbách do AS FI zvítězili Pavel Troubil, Vlasta Žáková a Mária Svoreňová, přičemž náhradníkem se stal Pavel Smolka. Letos zanikl mandát Vlastě Žákové, Pavel Smolka již ukončil studium na FI a tedy není kým uvolněný mandát obsadit. V souladu s volebním a jednacím řádem fakulty byly tedy vyhlášeny doplňovací volby. Zvolený student bude tento post zastávat jen do konce volebního období, tedy prosince 2014. Pro další období budou nutné další, řádné, volby.

Co může senát?

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) definuje pravomoci AS fakulty zejména jako kontrolní -- senát se tedy neúčastní aktivně tvorby (vnitrofakultních) předpisů ani rozhodnutí děkana, může je ale schválit či zamítnout. Nicméně praxe ukazuje, že je znakem dobře fungující akademické obce, pokud je senátor přinejmenším vedením vyslechnut. Senát je tedy nejvýše zákonem ukotveným místem kde se mohou ve fakultním vedení studenti projevovat. Důležitou funkcí senátu jsou usnesení -- ačkoliv senát nemůže o věcech mnohdy rozhodovat, usnést se může na čemkoliv. Ti kteří byli na fakultě v lednu 2012 si jistě vzpomenou na shromáždění akademické obce fakulty a postoj fakulty k situaci na ústavu výpočetní techniky (prohlášení AS FI ZDE).

Zkrátka a jednoduše, vše co nabízím je spousta nudné a nezáživné práce při domlouvání různých věcí. Ne vždy se to povede, ale o to větší radost z toho jeden má když pak něco funguje lépe.

Lukáš Ručka, ku příležitosti doplňovacích voleb do AS FI MU, 2014

© Lukáš Ručka 2014